ECONFIG™ login
Movomech verksamhetspolicy Blå himmel

Verksamhetspolicy

Omsorg om kunder, medarbetare, kvalitet och miljö

Movomech skall utveckla, konstruera, tillverka, sälja och installera kompletta materialhanteringslösningar till tillverknings- och fordonsindustrin med målet att bli ledande i världen.

Movomech skall uppfattas som en av världens främsta och mest kundinriktade leverantörer inom de segment vi verkar.

På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi åtar oss att skydda miljön. Vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda, förebygga föroreningar och ta hänsyn till livscykelperspektiv.

Vi skall verka för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att ta hänsyn till miljöaspekter i vår planering.

Vi värdesätter våra medarbetare oavsett befattning, kön, ras eller religion, och vi arbetar aktivt med att förbättra vår arbetsmiljö.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta verksamhetsmål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp.

Vi skapar ständiga förbättringar genom tydliga och mätbara verksamhetsmål, inom såväl kvalitet som inre och yttre miljö. Vi uppfyller all gällande lagstiftning men vår strävan är att ha högre ambitioner än så.

För att hålla företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet på en hög nivå är det nödvändigt att kvalitets-, miljö- och arbetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Våra medarbetare utbildas därför kontinuerligt inom dessa områden.

Alla i vår organisation har ett ansvar för att bidra till vårt kvalitets- och miljöarbete så att vår verksamhet ständigt förbättras.

Movomech Verksamhetspolicy Jordglob

Foto: Adobe Stock

Detta innebär att:

Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande för att ge dem maximal kundnytta.

Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla produkter, processer samt vårt ledningssystem.

Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra leverantörer.

Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.

Vi förbättrar verksamheten genom att tillhandahålla utbildning för våra medarbetare och uppmuntra engagemang och lösningsorientering.

Vår förbrukning av energi och material skall alltid effektiviseras.

Vår verksamhet skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav som gäller vår typ av verksamhet.

Vi verkar för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.

Vi särskiljer och omhändertar skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall samt minskar generellt våra avfallsmängder.

Vi är lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och är ständigt redo för att ändra och förbättra vårt arbetssätt.

Genom att påverka såväl leverantörer som kunder att ta samma ansvar och visa motsvarande öppenhet som vi själva, är det vår förhoppning att vi gör skillnad för kunder, medarbetare och miljö.

 

Krister Johnsson, VD

Movomech AB     Movomech International AB

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ECONFIG™ login
Change language