ECONFIG™ login

Verksamhetspolicy

Omsorg om kunder, medarbetare, kvalitet och miljö

Movomechs kärnverksamhet består av att utveckla, konstruera, tillverka, sälja och installera kompletta materialhanteringslösningar till tillverknings- och fordonsindustrin.

Movomech skall uppfattas som en av världens främsta och mest kundinriktade leverantörer inom de segment vi verkar.

Vi skall arbeta aktivt för en ekonomiskt försvarbar verksamhetsutveckling där åtaganden om ständig förbättring tillsammans med socialt och ekologiskt hållbar utveckling är grundläggande principer.

Vårt fokus riktas mot våra kunder, våra medarbetare och vår omgivning genom att vi ska:

Foto: Adobe Stock

Lyssna på våra kunders önskemål och krav i syfte att ge dem maximal kundnytta.

Alltid och i alla lägen följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet.

Bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare i syfte att skapa grunden för ökad kvalitet i vår verksamhet, mindre sårbarhet mot störningar och mer kvalificerade, varierade och stimulerande arbetsuppgifter.

Löpande och aktivt informera, utbilda och engagera vår personal och våra kunder.

Bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp.

Öka effektiviteten i vårt användande av råvaror och energi.

Förebygga och successivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, framförallt användningen av råvaror och energi samt utsläppen till luft orsakade av produktion och transporter.

Vi ska vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra vårt arbetssätt.

Genom att påverka såväl leverantörer som kunder att ta samma ansvar och visa motsvarande öppenhet som vi själva, är det vår förhoppning att vi gör skillnad för kunder, medarbetare och miljö.

 

Krister Johnsson, VD

Movomech AB     Movomech International AB

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ECONFIG™ login
Change language